นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 มอบเกียรติบัตรรางวัลระดับดีเยี่ยม และระดับดีมาก ทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ จากการประกวดผลงานวิจัย นวัตกรรมเทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์ ระดับสถาบัน ครั้งที่ 3 ให้แก่นักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา ณ ห้องป

นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 มอบเกียรติบัตรรางวัลระดับดีเยี่ยม และระดับดีมาก ทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ จากการประกวดผลงานวิจัย นวัตกรรมเทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์ ระดับสถาบัน ครั้งที่ 3 ให้แก่นักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา ณ ห้องประชุมนพเก้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา